Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

1. Dưới ách đô hộ nhà Đường nước ta có gì thay đổi?

- Năm 618, nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc => nước ta chịu ách thống trị của nhà Đường.

- Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành “An Nam đô hộ phủ” và chia thành 12 châu.

+ Các Châu, huyện do người Trung Quốc cai trị.

+ Dưới huyện là hương, xã vẫn do người Việt cai quản.

- Nhà Đường cho xây thành, đắp lũy, sửa sang các đường giao thông thủy, bộ, tăng quân đồn trú để có thể đàn áp nhanh chóng các cuộc nổi dậy của nhân dân.

- Bắt dân ta nộp nhiều thứ thuế, cống nạp sản vật quý, lao dịch, . . . kể cả quả vải phải gánh sang tận Trung Quốc để cống nạp.

=> Nguyên nhân đã dẫn tới cuộc nổi dậy của nhân dân ta.

2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)

a. Nguyên nhân:

- Do chính sách thống trị bóc lột tàn bạo của nhà Đường.

- Nhân dân cực khổ trong việc đi phu gánh quả vải cống nộp.

b. Diễn biến:

Lược đồ: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

c. Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quật cường bất khuất giành độc lập của dân tộc ta.

3. Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng năm 776 – 791)

Phùng Hưng:

- Quê ở Đường Lâm (Sơn Tây – Hà Nội)

- Năm 18 tuổi, nối nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm.

- Là người có sức khỏe, giàu lòng thương người, được nhân dân mến phục.

- Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải đã họp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm.

- Nghĩa quân bao vây và chiếm thành Tống Bình và sắp đặt việc cai trị, Phùng Hưng tự xưng Bố cái Đại Vương

- Phùng Hưng mất, Phùng An nối nghiệp cha.

- Năm 791, nhà Đường đem quân đàn áp, Phùng An ra hàng.

* Kết quả: giành quyền làm chủ trong 9 năm.