Những thành tựu văn hóa tiêu biểu

- Trên cơ sở tiếp thu chữ cái của người Phê-ni-xi (Phoenicia), người Hy Lạp sáng tạo ra hệ thống chữ viết gồm 24 chữ cái.

Chữ viết Hy Lạp tìm thấy trên một bia mộ ở Ai Cập thế kỉ I

- Nhờ sớm có chữ viết, nhiều tác phẩm văn học như hai bộ sử thi I-li-át và Ô-đi-xê của Hô-me được lưu lại cho đời sau, góp phần đặt nền móng cho văn học phương Tây. Nhiều vở kịch của các tác giả Ê-sin, Xô-phốc-clơ,  Ơ-ri-pít đến nay vẫn được trình diễn, dựng thành phim.

- Hy Lạp là quê hương của nhiều nhà khoa học nổi tiếng. Về Toán học có Ta-lét, Pi-ta-go, Ơ-clít, Ác-si-mét. Về sử học có Hê-rô-đốt, Tu-xi-đít,… Về Triết học có Pla-ông, A-ri-xtốt,…

- Nhiều di tích kiến trúc và điêu khắc của Hy Lạp còn đến ngày nay như : Đền Pác-tê-nông, A-tê-na, nhà hát Đi-ô-ni-xốt,…