Ôn chữ hoa B, C

1. Phương pháp :

- Viết chữ cỡ nhỏ, đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết :

a) Chữ B :

- Tên riêng : Bố Hạ

- Câu ứng dụng :

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

(Ý nghĩa : thông qua hình ảnh của bầu bí cùng sống chung một giàn để nhắc nhở chúng ta cần phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.)

b) Chữ C :

- Tên riêng : Cửu Long

- Câu ứng dụng :

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

(Ý nghĩa : nói về công lao dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ là bao la, không thể nào đong đếm được)