Ôn chữ hoa C, D, Đ

1. Phương pháp :

- Viết chữ hoa C, D, Đ cỡ nhỏ, đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết :

Chữ hoa

a) Chữ C :

- Viết tên riêng : Chu Văn An.

- Câu ứng dụng :

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang

Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe.

b) Chữ D, Đ :

- Tên riêng : Kim Đồng

- Câu ứng dụng :

                                  Dao có mài mới sắc, người có học mới khôn.