Ôn chữ hoa: E, Ê, G

1. Phương pháp :

- Viết chữ E, Ê cỡ nhỏ, đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết :

chữ hoa

- Viết tên riêng : Ê-đê, Gò Công.

- Viết câu ứng dụng :

a)    Em thuận anh hòa là nhà có phúc.

b)    Khôn ngoan đối đáp người ngoài

  Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.