Ôn chữ hoa G

1. Phương pháp :

- Viết chữ G cỡ nhỏ, đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết :

- Tên riêng : Ông Gióng , Ghềnh Ráng

- Câu ứng dụng :

+      Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.

+     Ai về đến huyện Đông Anh

Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương.