Ôn chữ hoa: H, I

1. Phương pháp :

- Viết chữ I, H cỡ nhỏ, đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết :

- Tên riêng : Hàm Nghi, Ông Ích Khiêm

- Câu ứng dụng :

+      Hải Vân bát ngát nghìn trùng

  Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn

+       Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí