Ôn chữ hoa K, L

1. Phương pháp :

- Viết chữ K, L cỡ nhỏ, đúng mẫu, đều nét và nối chữ theo quy định.

- Viết theo mẫu vào vở tập viết hoặc bảng con.

2. Tập viết :

- Tên riêng : Yết Kiêu, Lê Lợi

- Câu ứng dụng :

a)

Khi đói cùng chung một dạ

Khi rét cùng chung một lòng.

b).

Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.