Ôn tập chương 1

I. CÁC QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

Các quá trình trong cây

* So sánh C3, C4, CAM

Giống nhau: Đều có chu trình C3 tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nên các hợp chất như axit amin, cacbohiđrat, prôtêin, lipit...

Khác nhau:

so sánh c3, c4, cam

II. CÁC HỆ CƠ QUAN VÀ HÌNH THỨC CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT Ở ĐỘNG VẬT

Hệ cơ quan động vật