Ôn tập chương 2 - Cảm ứng

1. Cảm ứng

Sơ đồ phân loại cảm ứng

2. Cảm ứng ở thực vật.

So sánh hướng động và ứng động:

So sánh hướng động và ứng động

3. Cảm ứng ở động vật

Cảm ứng ở động vật