Ôn tập chương 3, 4

I. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

di truyền quần thể

* So sánh quần thể tự phối và quần thể ngẫu phối

Giống nhau: Đều có tần số alen không đổi qua các thế hệ

Khác nhau:

Khác biệt giữa ngẫu phối và tự phối

II. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

1. Nguồn vật liệu và phương pháp chọn giống

vật liệu và phương pháp chọn giống

2. Các ứng dụng của di truyền học

Các ứng dụng của di truyền học