Ôn tập cuối học kì I phần tập đọc

I. Có chí thì nên

II. Tiếng sáo diều