Ôn tập cuối học kì I: Tiết 5

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết một lá đơn đề nghị thư viện trường cấp lại cho em.

Gợi ý :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                 Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi : Thư viện Trường Tiểu học Hoàng Mai

Em tên là:  Nguyễn Minh Đức

Sinh ngày: 3 – 4- 2009                            Nam (nữ): Nam

Học sinh lớp: 3B                     Trường Tiểu học Hoàng Mai

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện trường cấp lại cho em thẻ đọc sách năm 2018 vì em đã sơ ý làm mất.

Được cấp lại thẻ đọc sách, em xin hứa sẽ thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

        Đức

Nguyễn Minh Đức