Ôn tập giữa học kì I phần tập đọc

I. Chủ điểm 1: Thương người như thể thương thân

II. Chủ điểm 2: Măng mọc thẳng

III. Chủ điểm 3: Trên đôi cánh ước mơ