Ôn tập giữa học kì I: Tiết 7

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Giải ô chữ:

a) Có thể điền những từ ngữ nào vào các ô trống ở từng dòng dưới đây ?

Gợi ý : Tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ T.

-   Dòng 1 : Cùng nghĩa với thiếu nhi : Trẻ em

-   Dòng 2 : Đáp lại câu hỏi của người khác : Trả lời

-   Dòng 3 : Người làm việc trên tàu thủy : Thủy thủ

-   Dòng 4 : Tên của một trong Hai Bà Trưng : Trưng Nhị

-   Dòng 5 : Thời gian sắp tới (trái nghĩa với quá khứ) : Tương lai

-   Dòng 6 : Trái nghĩa với khô héo (nói về cây cối) : Tươi tốt

-   Dòng 7 : Cùng nghĩa với cộng đồng (tập…) : Tập thể

-   Dòng 8 : Dùng màu làm cho tranh thêm đẹp : Tô màu

b) Tìm từ mới xuất hiện ở dãy ô chữ in màu : TRUNG THU