Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một số hình

Công thức tính chu vi, diện tích một số hình