Ôn tập về phép chia

Ôn tập về phép chia

a) Trong phép chia hết

Chú ý: Không có phép chia cho số \(0\).

            \(a:1 = a\)

            \(a:a = 1\) (\(a\) khác \(0\))

            \(0:b = 0\) (\(b\) khác \(0\))

b) Trong phép chia có dư

Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia.