Ôn tập về phép trừ

Ôn tập về phép trừ

Chú ý:                       \(a - a = 0\)

                                  \(a - 0 = a\)