PHÂN BIỆT ÂM /i:/ & /ɪ/

Em hãy nghe cách phát âm của những từ có phát âm gần giống nhau sau:

sit/sɪt/

seat/siːt/    

it/ɪt/    

eat/iːt/    

chip/ʧɪp/    

cheap/ʧiːp/   

slip/slɪp/   

sleep/sliːp/