PHÂN BIỆT "MUST" VÀ "HAVE TO"

Trong tiếng Anh, must và have to đều mang nghĩa là ‘phải”, dùng để diễn tả sự cưỡng bách, bắt buộc. Tuy nhiên, sự khác biệt về cách dùng của hai động từ khuyết thiếu này được thể hiện dưới bảng sau:

a. Câu khẳng định:

must + V

have/has to V

Mang nghĩa bắt buộc từ người nói (mang tính chủ quan)

Mang ý nghĩa sự bắt buộc đến từ hoàn cảnh bên ngoài, do luật lệ, quy tắc hay người khác quyết định (mang tính khách quan)

Ví dụ:

- I must finish the exercises.

(Tôi phải hoàn thành bài tập.)

- (Situation: I'm going to have a party.)

Câu này có thể được nói trong tình huống người nói sắp có một bữa tiệc, nên cần phải hoàn thành bài tập để đi dự tiệc.

Ví dụ:

- I have to finish the exercises.

(Tôi phải hoàn thành bài tập.)

- (Situation: Tomorrow is the deadline.)

Câu này có thể được nói trong tình huống, ngày mai là hạn cuối cùng để hoàn thành bài tập nên người nói phải hoàn thành bài tập.

 

b. Câu phủ định:

mustn’t + V

don’t/doesn’t have to + V

Diễn tả ý cấm đoán

Diễn tả không cần thiết phải làm gì

Ví dụ: 

- You must not eat that.

(Bạn không được phép ăn cái đó.)

Tình huống: It’s already stale.

Câu nói dùng để ngăn cản ai làm gì. (Bạn không được phép ăn cái đó vì nó đã thiu rồi.)

Ví dụ:

- You don’t have to do homework.

(Bạn không cần phải làm bài tập về nhà)

Tình huống: You look really tired. 

Câu trên có thể được nói trong tình huống là vì mệt rồi nên không cần thiết phải làm bài tập về nhà. (Hay bạn làm hoặc không làm cũng được.)