Phân loại amine

Amine được phân loại theo 2 cách thông dụng nhất :

1. Theo đặc điểm cấu tạo của gốc hydrocarbon

- Amine thơm: anilin C6H5NH2,… (Lưu ý: amine thơm là amine có nguyên tử N gắn trực tiếp với vòng benzen)

- Amine béo (amine no) : ethylamine CH3NH2,…

- Amine dị vòng : pyrrolidin

2. Theo bậc của amine

- Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H trong phân tử NH3 được thay thế bằng gốc hiđrocacbon. Theo đó các amin được phân loại thành : amin bậc I, bậc II hay bậc III.

Ví dụ :  

CH3CH2CH2NH2          amine bậc I

CH3CH2NHCH3          amine bậc II

(CH3)3N                     amine bậc III

Bài tập áp dụng: Chất nào sau đây thuộc loại amine bậc I ?

A. CH3NHCH3.            B. (CH3)3N.

C. CH3NH2.                D. CH3CH2NHCH3.

Lời giải: Amine bậc I là amine chỉ có 1 nhóm hydrocarbon thay thế cho 1 H trong phân tử NH3.

CH3NHCH3: có 2 nhóm CH3 thay thế cho 2 H trong phân tử NH3 => Amine bậc II

(CH3)3N: có 3 nhóm CH3 thay thế cho 3 H trong phân tử NH3 => Amine bậc III

CH3NH2: có 1 nhóm CH3 thay thế cho 1 H trong phân tử NH3 => Amine bậc I

CH3CH2NHCH3: có 2 nhóm CH3CH2 và CH3 thay thế cho 2 H trong phân tử NH3 => Amine bậc II

Đáp án: C