Phân loại phản ứng oxi hoá khử

1. Phản ứng oxi hóa – khử thông thường: chất khử và chất oxi hóa ở 2 phân tử chất khác nhau

Ví dụ: \(\mathop {Fe}\limits^0 \,\,\, + \,\,\,\mathop {Cu}\limits^{ + 2} \,\,\, \to \,\,\mathop {Fe}\limits^{ + 2} S{O_4}\,\, + \,\,\mathop {Cu}\limits^0 \)

 

2. Phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử: chất khử và chất oxi hóa thuộc cùng 1 phân tử nhưng ở 2 nguyên tử khác nhau (thường là phản ứng nhiệt phân)

Ví dụ: \(2AgN{O_3}\,\,\, \to \,\,\,2Ag\,\,\, + \,\,\,2N{O_2}\,\,\, + \,\,\,{O_2}\)

 

3. Phản ứng tự oxi hóa – khử, chất khử đồng thời cũng là chất oxi hóa (thuộc cùng 1 nguyên tố)

Ví dụ: \(C{l_2}\,\, + \,\,\,2NaOH\,\,\, \to \,\,\,NaCl\,\,\, + \,\,\,NaClO\,\,\, + \,\,\,{H_2}O\)