Phân tích các số cho trước ra thừa số nguyên tố

Phương pháp:

Ta thường  phân tích một số tự nhiên $n\left( {n > 1} \right)$ ra thừa số nguyên tố bằng cách phân tích theo hàng dọc.