Phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học

1. Phản ứng một chiều

- Phản ứng chỉ ra theo một chiều từ trái sang phải được gọi là phản ứng một chiều.

- Chất phản ứng biến đổi hoàn toàn thành chất sản phẩm và không xảy ra theo chiều ngược lại.

Ví dụ:                                                 \[2KCl{O_3}\,\,\,\xrightarrow{{Mn{O_2},\,{t^o}}}\,\,\,2KCl\,\,\, + \,\,\,3{O_2}\]

Khi đun nóng các tinh thể KClO3 (xúc tác MnO2), KClO3 phân hủy thành KCl và O2. Cũng trong điều kiện đó, KCl và O2 không phản ứng được với nhau để tạo thành KClO3, nghĩa là phản ứng chỉ xảy ra một chiều từ trái sang phải.

2. Phản ứng thuận nghịch

Phản ứng thuận nghịch là phản ứng trong cùng điều kiện thì phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau.

Ví dụ: $B{r_2}\,\, + \,\,\,{H_2}O\,\, \rightleftharpoons \,\,HBrO\,\, + \,\,HBr$

Br2 phản ứng với nước tạo thành dung dịch HBrO và HBr. HBrO là axit rất yếu (yếu hơn cả axit cacbonic) nhưng lại có tính oxi hóa, có thể oxi hóa HBr ngược lại thành Brvà H2O.

3. Cân bằng hóa học

- Cân bằng hóa học: là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch.

- Sự chuyển dịch cân bằng: là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác do tác động của các yếu tố từ bên ngoài lên cân bằng.