PHÁT ÂM /p/ VÀ /b/

- Phát âm: âm /b/

 Khi phát âm /b/, vị trí lưỡi và hình miệng hoàn toàn giống với khi phát âm /p/ nhưng không bật hơi, /b/ là phụ âm hữu thanh, dây thanh âm rung khi phát âm.

- Phát âm: âm /p/

 Hai môi mím chặt, sau đó bật hơi. /p/ là phụ âm vô thanh, dây thanh âm không rung khi phát âm. 

* Một số phát âm:

- Chữ b ở đầu 1 từ

- big   

- buy   

- book   

- Chữ b ở giữa từ:

- habit   

- table    

- chữ b ở cuối từ

job   

- tab    

- Chữ p ở đầu 1 từ:

pen   

- picture   

 

- Chữ p ở cuối từ:

cup   

- trip    

- chữ p sau s:

- speak: