Phép chia có dư

Cho hai số tự nhiên \(a\)\(b\), trong đó \(b \ne 0\). Ta luôn tìm được đúng hai số tự nhiên \(q\)\(r\) sao cho \(a = b.q + r\), trong đó \(0 \le r < b\). Ta gọi \(q\)\(r\) lần lượt là thương và số dư trong phép chia \(a\) cho \(b\).

- Nếu \(r = 0\), tức là \(a = b.q\), ta nói \(a\) chia hết cho \(b\), kí hiệu \(a \vdots b\).

- Nếu \(r \ne 0\), ta nói \(a\) không chia hết cho \(b\), kí hiệu \(a\not  \vdots b\).

Ví dụ: Viết kết quả của phép chia \(144:13\) dưới dạng \(a = b.q + r\)

Ta có:

\(a = 144,b = 13,q = 11,r = 1\)

 

Vậy \(144 = 13.11 + 1\)