Phép chia hết và phép chia có dư

Chia hai số tự nhiên

Cho hai số tự nhiên \(a\)\(b,\) trong đó \(b \ne 0,\) ta luôn tìm được đúng hai số tự nhiên \(q\)\(r\)  duy nhất sao cho:

\(a = b.q + r\)  trong đó  \(0 \le r < b\)

Nếu \(r = 0\) thì ta có phép chia hết:

(số bị chia) : (số chia) = (thương)

Nếu \(r \ne 0\) thì ta có phép chia có dư. Ta nói \(a\) chia cho \(b\) được thương là \(q\) và số dư là \(r\). Kí hiệu: \(a:b = q\)(dư \(r\)).

(số bị chia) = (số chia) . (thương) + (số dư)

Lưu ý: Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia.

Ví dụ:  Thực hiện các phép chia sau

a) 780:12

b) 445:13