Phép cộng số tự nhiên

Phép cộng:

\(a + b = c\)

(số hạng) + (số hạng) = (tổng)

Minh họa trên tia số:

Phép cộng 3 + 2 = 5: tổng hai tia bên trên bằng tia bên dưới.