Phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng

* Khái niệm

- Sử dụng các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng ở các câu khác nhau để tạo sự liên kết.

Ví dụ:

+ Phép đồng nghĩa:

“Tôi thấy cô ấy rất xinh. Còn bạn tôi lại bảo cô ấy đẹp”

=> xinh và đẹp là đồng nghĩa không hoàn toàn.

+ Phép trái nghĩa:

“Người yếu đuối thường hay hiền lành. Muốn ác phải là kẻ mạnh.”

(Nam Cao)

=> Hai câu được liên kết bởi các cặp từ trái nghĩa: yếu đuối – mạnh, hiền lành – ác

+ Phép liên tưởng:

“Mưa vẫn ồ ạt như vỡ bờ đập. Ánh chớp loé lên soi rõ khuôn mặt anh trong một giây.

(Nguyễn Kiên, Anh Keng)

=> Mưa, ánh chớp – Những từ được dùng để tả cơn mưa.