Phong trào Tây Sơn (Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn, đánh tan quân Xiêm)

II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM

1. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn

2. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785)

Quân Xiêm bị tấn công bất ngờ nên bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn vài nghìn tên sống sót theo đường bộ chạy về nước. Nguyễn Ánh thoát chết, sang Xiêm lưu vong.

- Ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút:

+ Đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất và lừng lẫy nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.

+ Chiến thắng quân xâm lược Xiêm đã đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên một trình độ mới. Từ đây, phong trào Tây Sơn trở thành phong trào quật khởi của cả dân tộc.