PHRASAL VERBS (continued)

Xem lại lý thuyết của Unit 1 – Phrasal verbs

* Một số cụm động từ thường gặp