Phương pháp giải bài tập CO tác dụng với oxit kim loại

* Phương pháp giải

- Phương pháp chung để giải là dùng phương pháp bảo toàn nguyên tố hoặc bảo toàn khối lượng để giải.

Chú ý:

+ Trong các phản ứng của C, CO, H2 thì \({{n}_{CO}}={{n}_{C{{O}_{2}}}},\text{ }{{n}_{C}}={{n}_{C{{O}_{2}}}},\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}\)

+ Các chất khử C, CO, H2 không khử được các oxit MgO, Al­2O3 và các oxit khác của kim loại kiềm và kiềm thổ.

+ Đa số khi giải chúng ta chỉ cần viết sơ đồ chung của phản ứng, chứ không cần viết PTHH cụ thể, tuy nhiên các phản ứng nhiệt nhôm nên viết rõ PTHH vì bài toán còn liên quan nhiều chất khác.

+ Thực chất khi cho CO, H2 tác dụng với các chất rắn là oxit thì khối lượng của chất rắn giảm đi chính là khối lượng của oxi trong các oxit.