Phương pháp giải bài tập Công của lực điện - Hiệu điện thế

I - DẠNG 1: TÍNH CÔNG CỦA CÁC LỰC KHI ĐIỆN TÍCH DI CHUYỂN

Phương pháp:

Sử dụng các công thức sau:

AMN  =  qEd

 - d >0 khi hình chiếu cùng chiều đường sức.

 - d < 0 khi hình chiếu ngược chiều đường sức.

AMN  = WtM - WtN = WđN - WđM

AMN = UMN .q = (VM – VN ).q

Dấu của công phụ thuộc vào dấu của q và U và góc hợp bởi chiều chuyển dời và chiều đường sức.

II - DẠNG 2: TÌM ĐIỆN THẾ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ

Phương pháp: Sử dụng các công thức sau

Công thức tính điện thế : \({V_M} = \frac{{{A_{M\infty }}}}{q}\)

Người ta luôn chọn mốc điện thế tại mặt đất và ở vô cùng ( bằng 0 )

Công thức hiệu điện thế: \({U_{MN}} = \dfrac{{{A_{MN}}}}{q} = {\rm{ }}{V_M}-{\rm{ }}{V_N}\)

Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế trong điện trường đều:

\(E = \dfrac{U}{d}\)

Trong  điện trường, véctơ cường độ điện trường có hướng từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.