Phương pháp giải bài tập điều chế, ứng dụng, nhận biết este.

1. Phản ứng este hóa

yR(COOH)x + xR’(OH)y $\overset {} \leftrightarrows $  Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H+, t0)

  • Axit no+ rượu no => Este no

Nhận xét:

- Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch (H< 100%)

- H2SO4: vừa là chất xúc tác, vừa có tác dụng hút nước nên làm tăng hiệu suất của phản ứng tạo este.

- Phương pháp này dùng để điều chế este của ancol.

2. Thực hiện phản ứng giữa muối Na của axit và dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X $\xrightarrow{{xt,{t^o}}}$  RCOOR’ + NaX

3. Phản ứng cộng anhidrit

(CH3COO)2O + C6H5OH → CH3COO - C6H5 + CH3COOH

 Anhiđrit                                    phenyl axetat 

Nhận xét:

  • Anhiđirit + phenol => Este của phenol

Dùng để điều chế este của phenol