Phương pháp giải bài tập sóng cơ - Đồ thị sóng cơ học

1. BIÊN ĐỘ, CHU KÌ SÓNG VÀ BƯỚC SÓNG.

2. TRẠNG THÁI CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC PHẦN TỬ MÔI TRƯỜNG.

Theo phương truyền sóng, các phần tử môi trường ở trước một đỉnh sóng gần nhất sẽ chuyển động đi xuống, các phần tử môi trường ở sau đỉnh gần nhất sẽ chuyển động đi lên.