Phương pháp giải bài tập sóng điện từ

CÁC DẠNG BÀI

1. CHU KÌ, TẦN SỐ, BƯỚC SÓNG SÓNG ĐIỆN TỪ.

- Bước sóng khi L, C thay đổi

Bước sóng sóng điện từ : \(\lambda  = 2\pi c\sqrt {LC} \)  

Nếu mạch chọn sóng có cả L và C biến đổi thì bước sóng mà máy thu vô tuyến thu được sẽ thay đổi trong giới hạn từ: \({\lambda _{\min }} = 2\pi c\sqrt {{L_{\min }}{C_{\min }}} \) đến \({\lambda _{{\rm{max}}}} = 2\pi c\sqrt {{L_{{\rm{max}}}}{C_{{\rm{max}}}}} \)

2. BÀI TOÁN TỤ XOAY.

- Tụ xoay:

\(C = \frac{{\varepsilon S}}{{4\pi k{\rm{d}}}}\)

Trong đó :

  • ε: hằng số điện môi
  • k = 9.109
  • d : khoảng cách
  • S : diện tích miền đối diện

Ứng với 0: Smin => Cmin

Ứng với 180: Smax => Cmax

\({C_{min}} \le C \le {C_{max}}\)

Độ biến thiên với α=1: \(\Delta C = \frac{{{C_{{\rm{max}}}} - {C_{\min }}}}{{180}}\)

\({C_\alpha } = {C_{\min }} + \alpha \Delta C = {C_{\min }} + \alpha (\frac{{{C_{{\rm{max}}}} - {C_{\min }}}}{{180}})\)