Phương pháp giải bài tập về độ rượu

* Phương pháp giải

Bài tập về độ rượu thường sử dụng 2 công thức sau:

Độ rượu = $\frac{{{V}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}\,}{{{V}_{\text{dd (}{{\text{C}}_{2}}{{H}_{5}}OH+{{H}_{2}}O)}}}.100%$

${{m}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}={{V}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}.\text{ }{{D}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}$

Trong đó:

${{V}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}$ là thể tích dung dịch C2H5OH nguyên chất, đơn vị: ml

${{V}_{dd\,({{C}_{2}}{{H}_{5}}OH+{{H}_{2}}O)}}$ là thể tích dung dịch rượu (gồm C2H5OH và H2O), đơn vị: ml

D là khối lượng riêng, thường có đơn vị là g/ml.

${{m}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}={{V}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}.{{D}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}$

${{m}_{{{H}_{2}}O}}={{V}_{{{H}_{2}}O}}.{{D}_{{{H}_{2}}O}}={{V}_{{{H}_{2}}O}}.1\,\,(vi\,{{D}_{{{H}_{2}}O}}\approx 1g/ml)$

* Khi cho hỗn hợp ancol và nước phản ứng với kim loại kiềm thì nước phản ứng trước.