Phương pháp lập bảng

 Các bài toán giải bằng phương pháp lập bảng thường xuất hiện hai nhóm đối tượng (chẳng hạn tên người và nghề nghiệp, hoặc vận động viên và giải thưởng, hoặc tên sách và màu bìa,...). Khi giải ta thiết lập 1 bảng gồm các hàng và các cột.

 - Các cột ta liệt kê các đối tượng thuộc nhóm thứ nhất;

 - Các hàng ta liệt kê các đối tượng thuộc nhóm thứ hai.

 Dựa vào điều kiện trong đề bài ta loại bỏ dần

Ví dụ: Năm bạn trẻ: An, Bình, Chiến, Danh và Em tham gia một buổi giao lưu văn nghệ với 5 bài hát “Tốp ca” do Ban tổ chức gợi ý. Nhưng mỗi bạn đó ít nhất mỗi người cũng tham gia được 1 tiết mục. Mỗi bạn tham gia được 2 trong năm bài cụ thể như sau:

Bạn An: Bài 1 và Bài 3

Bạn Chiến: Bài 2 và Bài 4

Bạn Danh: Bài 2 và Bài 5

Bạn Em: Bài 1 và Bài 4

Hỏi Ban tổ chức sẽ chọn 2 bài hát nào để 5 bạn đó ít nhất mỗi người cũng tham gia được 1 tiết mục?

  1. Bài 2 và Bài 4
  2. Bài 1 và Bài 3
  3. Bài 1 và Bài 2
  4. Bài 2 và bài 5

Phương pháp: Lập bảng rồi quan sát rút ra và kết luận

Đáp án:

Bài hát

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

HS

 

 

 

 

 

An

x

 

x

 

 

Bính

 

x

 

x

 

Chiến

x

x

 

 

 

Danh

 

x

 

 

x

Em

x

 

 

x

 

Quan sát bảng ta thấy ban tổ chức sẽ chọn Bài 1 và Bài 2 để 5 bạn đó ít nhất mỗi người cũng tham gia được 1 tiết mục

=> Chọn C