Công cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc

2. CÔNG CUỘC KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ TỔ QUỐC