Quang hợp ở thực vật C4

Gồm một số loài ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như: mía, ngô, cao lương… sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài, nhiệt độ, ánh sáng cao

Chu trình quang hợp ở thực vật C4   

Chu trình Hatch – Slack: diễn ra tại 2 loại tế bào là tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch

Thực vật C4 ưu việt hơn thực vật C3 là do:

+ Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, điểm bảo hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp => thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3

+ Chu trình C4 gồm 2 giai đoạn: giai đoạn đầu theo chu trình Cdiễn ra ở lục lạp của tế bào nhu mô lá, giai đoạn 2 theo chu trình Canvin diễn ra trong lục lạp của tế bào bao bó mạch.