QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ PHI ĐỊA ĐỚI

I. Quy luật địa đới

1. Khái niệm

            - Là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ.

            - Nguyên nhân: Do trái đất hình cầu và bức xạ mặt trời tạo  góc nhập xạ của Mặt Trời đến bề mặt trái đất thay đổi từ xích đạo về hai cực.

2. Biểu hiện của quy luật

a. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất

b. Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất

            - 7 đai khí áp:

          + 3 đai áp thấp: 1 ở xích đạo, 2 ở ôn đới.

          + 4 đai áp cao: 2 cận chí tuyến, 2 ở cực.

            - 6 đới gió: 2 mậu dịch, 2 ôn đới, 2 Đông cực.

c. Các đới khí hậu trên Trái Đất

            Có 7 đới khí hậu chính: xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, cận cực, cực.

d. Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật:

            - Có 10 nhóm đất từ cực đến xích đạo.

            - Có 10 kiểu thảm thực vật từ cực đến xích đạo.

            - Tuân thủ theo quy luật địa đới.

 

II. Quy luật phi địa đới

1. Khái niệm

            - Là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan.

            - Nguyên nhân:

           + Nguồn năng lượng bên trong Trái Đất tạo ra sự phân chia bề mặt Trái Đất thành lục địa, đại dương, núi cao.

2. Biểu hiện của quy luật