Quy tắc làm tròn số

Nếu chữ số sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay nó và các chữ số bên phải nó bởi chữ số 0.

Nếu chữ số sau hàng quy tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cũng làm như trên, nhưng cộng thêm một đơn vị vào chữ số của hàng quy tròn.

1) Khi quy tròn số đúng \(\overline a \) đến một hàng nào thì ta nói số gần đúng \(a\) nhận được là chính xác đến hàng đó.

2) Nếu kết quả cuối cùng của bài toán yêu cầu chính xác đến hàng \(\dfrac{1}{{{{10}^n}}}\) thì trong quá trình tính toán, ở kết quả của các phép tính trung gian, ta cần lấy chính xác ít nhất đến hàng \(\dfrac{1}{{{{10}^{n + 1}}}}\).

3) Cho số gần đúng \(a\) với độ chính xác \(d\) (tức là \(\overline a  = a \pm d\)). Khi được yêu cầu quy tròn số \(a\) mà không nói rõ quy tròn đến hàng nào thì ta quy tròn số \(a\) đến hàng thấp nhất mà d nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó.