QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM CÂU HỎI

Trong câu hỏi, ta thường nhấn trọng âm vào các từ:

- Từ để hỏi: who, what, where, how,…

- Động từ: do, go, make,…

- Một số loại từ khác: giới từ, trạng từ,…