Reading – Ecotourism

 

I. ĐỌC HIỂU ĐIỀN TỪ

Kiến thức thông dụng:

1. Từ vựng

2. Liên từ

3. Cụm động từ

4. Mệnh đề quan hệ

II. ĐỌC HIỂU:

Kiến thức thông dụng:

1. TRẢ LỜI CÂU HỎI CHI TIẾT

CÁCH NHẬN DIỆN:

- According to the passage, …

- It is stated in the passage …

- The passage indicates that …

- The author mentions that …

- Which of the following is true …?

CÁCH TRẢ LỜI:

- Chọn từ khóa (nội dung chính) trong câu hỏi

- Tìm từ khóa hoặc từ đồng nghĩa với từ khóa trong bài đọc.

- Đọc kỹ câu có chứa từ khóa hoặc từ đồng nghĩa.

- Loại trừ phương án chắc chắn sai và chọn phương án tốt nhất trong các phương án còn lại.

2. DẠNG CÂU HỎI CÓ TỪ “NOT”

NHẬN DIỆN CÂU HỎI:

- Which of the following is not stated about …?

- Which of the following is not mentioned about …?

- Which of the following is not true about …?

- All of the following are true except _______?

CÁCH LÀM:

- Xác định từ khóa trong câu hỏi

- Tìm từ khóa hoặc từ có nghĩa tương đồng với từ khóa trong bài đọc

- Đọc câu/ các câu có chứa từ khóa hoặc nội dung liên quan.

- Tìm 3 phương án mà có nội dung đúng với nội dung trong bài đọc.

- Chọn phương án mà có nội dung không đúng, hoặc không được nêu ra trong bài đọc.

3. CÂU HỎI TỪ VỰNG – XÁC ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ DỰA VÀO NGỮ CẢNH

CÁCH NHẬN DIỆN:

- The word “X” in line “Y” is closest in meaning to _______.

CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI:

- Tìm từ đó trong đoạn văn

- Đọc câu có chứa từ đó thật kỹ

- Tìm kiếm manh mối trong văn cảnh để hiểu được nghĩa của từ

- Chọn từ có nghĩa phù hợp với văn cảnh