Sai số tuyệt đối của số gần đúng

Cho \(a\) là số gần đúng của số \(\overline{a}\). Ta gọi \(∆_a\) là sai số tuyệt đối của số \(a\), với \(∆_a= | \overline{a} - a|\).

Ví dụ: Cho số đúng \(\overline{a}=\pi\), hai số gần đúng với $\pi$ lần lượt là $3,14$ và $3,1$

Sai số tuyệt đối của $3,14$ là \(| \overline{a} - 3,14|=| \pi - 3,14|\).

Sai số tuyệt đối của $3,1$ là \(| \overline{a} - 3,1|=| \pi - 3,1|\).

Ta không thể biết chính xác số $\pi$ bằng bao nhiêu nên cũng không thể tính chính xác được các sai số tuyệt đối trên.