Sơ đồ tư duy: Quy luật phân ly

Sơ đồ tư duy: quy luật phân ly