Số gần đúng

Số \(\overline{a}\) biểu thị giá trị thực của một đại lượng gọi là số đúng. Số \(a\) có giá trị ít nhiều sai lệch với số đúng \(\overline{a}\) gọi là số gần đúng của số \(\overline{a}\).

Ví dụ: Số $\pi$ là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn, muốn sử dụng số này để tính diện tích hình tròn ta thường lấy giá trị gần đúng của $\pi$, khi đó số đã được làm tròn là một số gần đúng, số $\pi$ (số thập phân vô hạn không tuần hoàn) là một số đúng.