Số hiệu nguyên tử, kí hiệu nguyên tử

- Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu Z.

- Số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối được coi là những đặc trưng cơ bản của nguyên tử. Người ta kí hiệu nguyên tử như sau: .

Kí hiệu cho ta biết:

X : kí hiệu của nguyên tố

Z: số hiệu nguyên tử (bằng số proton, bằng số electron)

A: số khối (A = Z + N)

Ví dụ minh hoạ:

Ví dụ 1: Những đặc trưng cơ bản của nguyên tử gồm?

A. Số đơn vị điện tích hạt nhân

B. Số khối A

C. Số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối

D. Số electron

Lời giải:

- A, B chưa đầy đủ

- Số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối là những đặc trưng cơ bản của nguyên tử, bởi khi biết được các thông số này ta có thể xác định được vị trí của nguyên tử trong bảng tuần hoàn. Từ đó có thể biết được tính chất vật lý, hoá học đặc trung của nguyên tử => C đúng

- Khi biết số electron ta chưa xác định được đó là nguyên tử hay ion do đó => D sai

=> Đáp án: C

Ví dụ 2: Kí hiệu nguyên tử Magnesium cho ta biết những thông tin gì?

A. Kí hiệu nguyên tử Mg, số khối A = 24

B. Kí hiệu nguyên tử Mg, số Z = 12

C. Kí hiệu nguyên tử Mg, số khối A = 12, số Z = 24, số proton = số neutron = 12

D. Kí hiệu nguyên tử Mg, số khối A = 24, số Z = 12, số proton = số electron = số neutron = 12

Lời giải:

Kí hiệu cho ta biết:

- Kí hiệu của nguyên tố Magie là Mg

- Số hiệu nguyên tử Z = số proton = bằng số electron =12

- Số khối A = Z + N = 24  N = 24 – 12 = 12

=> Đáp án: D