So sánh các số liệu biểu đồ cột kép

Phương pháp:

Bước 1: Xác định đối tượng cần so sánh.

Bước 2: Quan sát chiều cao của các cột cần so sánh hoặc sử dụng công thức tính tỷ lệ, giá trị trung bình rồi so sánh các mẫu số liệu với nhau.

Tỷ lệ= Số liệu/Tổng số

Tỷ lệ phần trăm = Số liệu/Tổng số.100%

Giá trị trung bình: \(\overline {\rm{X}}  = \dfrac{{{x_1}.{n_1} + ... + {x_m}.{n_m}}}{{{n_1} + ... + {n_m}}}\) với

\(m,{x_i},{n_i}\) lần lượt là số giá trị khác nhau, giá trị và số lượng ứng với \({x_i}\).