So sánh học thuyết tiến hóa của Đacuyn và thuyết tiến hóa hiện đại